You are here

Wedstrijdreglement PrimaDonna - LINDA.

Te winnen prijs : 4 x één Cadeaubon voor een PrimaDonna lingeriesetje

Artikel 1 Algemeen

 1. De Wedstrijd “LINDA.” (hierna de “Wedstrijd”) is een wedstrijd zonder aankoopverplichting die wordt georganiseerd door Van de Velde NV (hierna de “Organisator”), met maatschappelijke zetel te 9260 Schellebelle, Lageweg 4 en is onderhevig aan de voorwaarden in dit reglement vervat en het Belgische recht.
 2. De Wedstrijd start op 23/11/2015 en eindigt op 31/01/2016 om 23u59.
 3. De Wedstrijd speelt zich af in Nederland. De deelneming aan deze Wedstrijd staat open voor iedere persoon die de leeftijd van 18 jaar heeft bereikt en woonachtig is in Nederland, met uitzondering van de Organisator; haar personeelsleden en dochtervennootschappen; klanten van de Organisator of personeelsleden van deze klanten en elke andere persoon die heeft meegewerkt aan de totstandkoming van de Wedstrijd.
 4. Zijn eveneens uitgesloten van het recht tot deelname aan deze Wedstrijd, de bloed- en aanverwanten in de eerste graad, van de personen dewelke in de voorgaande alinea geviseerd worden, evenals de personen die onder hetzelfde dak wonen als deze laatsten.
 5. De deelname is persoonlijk. Men kan om de drie weken één maal deelnemen en men kan gedurende de volledige looptijd van de Wedstrijd slechts één maal winnen.

Artikel 2: Persoonsgegevens

 1. Om mee te doen aan de Wedstrijd kan gevraagd worden om bepaalde persoonlijke gegevens (bijvoorbeeld je naam, adres, e-mailadres, enz.) in te geven.
 2. Je garandeert dat alle door jou verstrekte gegevens correct, up-to-date en volledig zijn.
 3. De persoonsgegevens die je ons verstrekt worden gebruikt conform onze privacyverklaring.
 4. Indien deze gegevens niet met de realiteit overeenstemmen, kan de Organisator noch enige andere tussenkomende persoon of vennootschap hiervoor aansprakelijk gesteld worden.

Artikel 3: Overdracht van auteursrechtelijke vermogensrechten

1.      Het inzenden van ‘jouw mooiste compliment’ in het kader van deze Wedstrijd betekent de definitieve, integrale en onvoorwaardelijke overdracht van de auteursrechtelijke vermogensrechten (reproductierechten) van de betrokken deelnemer aan de Organisator met betrekking tot deze inzending. De overdracht van de auteursrechtelijke vermogensrechten wordt uitgevoerd in volle eigendom en geeft aan de Organisator het exclusieve recht om deze inzending te reproduceren en te exploiteren (in eender welke vorm, op eender welke wijze of via eender welke drager), met het oog op de promotie en de verkoop van de producten van Van de Velde NV. De overdracht geldt wereldwijd en voor de volledige duur van de auteursrechtelijke bescherming.

2.      De Organisator kan aan deze inzending alle noodzakelijk geachte wijzigingen en verbeteringen aanbrengen of laten aanbrengen en kan deze eveneens integreren of laten integreren in andere creaties of werken.

3.      De overeengekomen overdracht dient te worden begrepen in de meest ruime, door de wet en deze overeenkomst toegelaten wijze en houdt alle exploitatiewijzen en exploitatievormen in.

4.      Nu de Organisator in gevolge de overdracht eigenaar wordt van de auteursrechtelijke vermogensrechten met betrekking tot de inzending, zal zij gerechtigd zijn op deze inzending licenties te geven of deze rechten, geheel of gedeeltelijk, af te staan aan derden, zoals klanten en pers.

Artikel 4: Hoe en wanneer kan je meedoen?

 1. De Wedstrijd start op 23/11/2015 en eindigt op 31/01/2016 om 23u59.
 2. De Wedstrijd is enkel toegankelijk via de PrimaDonna website.
 3. Voor een geldige deelname moet een antwoord gegeven worden op de vraag ‘Wat is het leukste compliment dat jij al ontvangen hebt?’ alsook op de schiftingsvraag ‘Hoeveel Deauville’s verkocht PrimaDonna in 2014?’.
 4. De deelnemer moet tevens haar correcte en volledige persoonlijke gegevens achterlaten om geldig te zijn.
 5. Om de 3 weken wordt één winnaar gekozen uit de inzendingen die tijdens die weken werden ontvangen, met name 23/11/2015 t.e.m. 13/12/2015, 14/12/2015 t.e.m. 03/01/2016 en 04/01/2016 t.e.m. 31/01/2016.  De winnende deelnemers worden persoonlijk via e-mail op de hoogte gebracht.

Artikel 5: Aanwijzing van de winnaars

 1. Uit de deelnemers worden de winnaars gekozen, met name deze wiens antwoord tijdens die periode op de schiftingsvraag het dichtst de realiteit benaderde. Het dichtste cijfer hoger dan het correcte antwoord zal voorrang hebben op een even dicht cijfer lager dan het correcte antwoord. In geval van een ex aequo wint de deelnemer die zijn/haar stem als eerste heeft uitgebracht. De winnaars hebben elk recht op de prijs omschreven in artikel 6.
 2. De winnaars worden via e-mail op de hoogte gebracht, uiterlijk tijdens de week die volgt op één van de periodes vermeld in artikel 3.6.
 3. Winnaars moeten na persoonlijke verwittiging binnen de 48 uur aanspraak maken op hun prijs, anders vervalt deze.
 4. Indien een prijs buiten de schuld van de Organisator niet is ontvangen door een winnaar, verliest deze winnaar zijn/haar rechten op de prijs en blijft de prijs eigendom van de organisator.

Artikel 6: Prijzen

 1. De prijs voor iedere winnaar is één cadeaubon ter waarde van 125€ voor de aankoop van een PrimaDonna lingeriesetje, in een winkel naar keuze.
 2. De cadeaubon is één jaar geldig.
 3. Alle prijzen zijn persoonsgebonden en dus niet overdraagbaar en zijn niet inwisselbaar voor geld.
 4. Bij weigering of andere reden van niet uitreiking van een prijs vervalt deze aan de Organisator.

Artikel 7: Aansprakelijkheid en vrijwaring

 1. De Organisator en elke andere tussenkomende persoon of vennootschap zullen niet aansprakelijk gesteld kunnen worden indien in geval van overmacht, bepaalde modaliteiten van deze Wedstrijd zouden dienen te worden gewijzigd.
 2. Het loutere deelnemen aan deze Wedstrijd houdt de aanvaarding van huidige deelnemingsvoorwaarden in zonder enig voorbehoud.

Artikel 8: Rechten van de Organisator

 1. De Organisator behoudt zich het recht voor te allen tijde een deelname aan de Wedstrijd te beëindigen indien een deelnemer op enige wijze in strijd handelt met deze voorwaarden of enige wettelijke toepasselijke bepaling, zonder dit vooraf te melden, zonder opgave van reden, naar eigen inzicht en zonder dat de Organisator hiervoor aansprakelijk kan worden gehouden.
 2. De Organisator behoudt zich tevens het recht voor om de Wedstrijd, naar eigen goeddunken en zonder voorafgaande kennisgeving, te beëindigen, te onderbreken of te wijzigen en/of de prijzen van de Wedstrijd te wijzigen indien de omstandigheden dit vereisen, zonder dat de Organisator daarvoor verantwoordelijk zal zijn.
 3. De Organisator kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor om het even welk technisch probleem zich zou kunnen voordoen met de genoemde websites of met de computerprogrammering.
 4. De Organisator kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor problemen met transport of andere gevallen van overmacht in verband met de toe te kennen prijzen.

Artikel 9: Contact

 1. Er zal geen enkele betwisting aanvaard worden over bepaling van de winnaars, het verloop van de Wedstrijd of enige andere procedure in het kader van deze Wedstrijd.

2.      De deelnemers die een kopij van huidige deelnemingsvoorwaarden wensen te ontvangen dienen bij hun aanvraag een aan zichzelf geadresseerde en voldoende gefrankeerde envelop te sturen naar: “Wedstrijd LINDA.”, marketing afdeling, Van de Velde NV, Lageweg 4, 9260 Schellebelle, België.

Zoek een winkel