You are here

Wedstrijdreglement “150 jaar PrimaDonna”
Te winnen prijs: 1 jaar gratis lingerie of 1 van de 15 vouchers

Artikel 1 Algemeen

 1. De wedstrijd “150 jaar PrimaDonna” (hierna de “Wedstrijd') is een wedstrijd zonder aankoopverplichting die wordt georganiseerd door Van de Velde NV met maatschappelijke zetel te 9260 Schellebelle, Lageweg 4 (hierna de “Organisator”), en is onderhevig aan de voorwaarden vervat in dit reglement en het Belgische recht.
 2. De Wedstrijd begint op 18 mei 2015 om 00u00 en eindigt op 15 juli 2015 om 24u00.
 3. Deelneming aan de Wedstrijd staat open voor iedere persoon die de leeftijd van 18 jaar bereikt heeft en woonachtig is in Europa of de Verenigde Staten van Amerika met uitzondering van de Organisator; haar personeelsleden en dochtervennootschappen; klanten van de Organisator of personeelsleden van deze klanten en elke andere persoon die heeft meegewerkt aan de totstandkoming van de Wedstrijd.
 4. Zijn eveneens uitgesloten van het recht tot deelname aan de Wedstrijd, de bloed- en aanverwanten in de eerste graad, van de personen die in de voorgaande alinea geviseerd worden, evenals de personen die onder hetzelfde dak wonen als deze laatsten.

De deelname is persoonlijk. Elke deelnemer kan (per geldig e-mailadres) slechts 1 maal deelnemen.

Artikel 2 Persoonsgegevens

 1. Om mee te doen aan de Wedstrijd kan gevraagd worden om bepaalde persoonlijke gegevens (naam, adres, e-mailadres, enz.) in te geven. Een telefoonnummer wordt echter nooit gevraagd!
 2. Je garandeert dat alle door jou verstrekte gegevens correct, up-to-date en volledig zijn.
 3. De persoonsgegevens die je ons verstrekt, worden gebruikt conform onze privacyverklaring en zullen – behoudens jouw uitdrukkelijke toestemming – enkel worden aangewend in het kader van de Wedstrijd.
 4. Indien deze gegevens niet met de realiteit overeenstemmen, kan de Organisator noch enige andere tussenkomende persoon of vennootschap hiervoor aansprakelijk gesteld worden.

 

Artikel 3 Hoe en wanneer kan je meedoen?

 1. De wedstrijd loopt van 18 mei 2015 00u00 tot en met 15 juli 2015 om 24u00. Stemmen uitgebracht buiten die periode worden niet meegeteld.
 2. De wedstrijd is enkel toegankelijk via de website www.primadonna.eu of de PrimaDonna Facebook App.
 3. Deelname is enkel geldig wanneer alle gevraagde persoonsgegevens ingevuld en correct zijn én na invulling van de schiftingsvraag.

 

Artikel 4: Aanwijzing van de winnaars

 1. De selectie van de winnaars gebeurt aan de hand van de volgende schiftingsvraag: “Hoeveel personen zullen deelnemen aan deze wedstrijd?”.
 2. De deelnemer die het correcte antwoord op de schiftingsvraag het dichtste benadert, wordt als hoofdwinnaar aanzien en heeft recht op de hoofdprijs van 1 jaar gratis lingerie (artikel 5). De 15 daaropvolgende deelnemers met de dichtstbijzijnde antwoorden winnen de troostprijs (artikel 6). Het dichtste cijfer hoger dan het correcte antwoord zal voorrang hebben op een even dicht cijfer lager dan het correcte antwoord. In geval van een ex aequo wint de deelnemer die zijn/haar stem als eerste heeft uitgebracht.
 3. De winnaars worden op de hoogte gebracht via een e-mail in de loop van augustus 2015 en worden eveneens bekendgemaakt op de PrimaDonna website, -blog, en -nieuwsbrief en Facebook.
 4. Winnaars moeten binnen 90 dagen aanspraak maken op hun prijs, anders vervalt deze. Indien een prijs buiten de schuld van de organisator niet binnen 3 maanden na einde van de wedstrijd is ontvangen door een winnaar, verliest deze winnaar zijn/haar rechten op de prijs en blijft de prijs eigendom van de Organisator.

 

Artikel 5 Hoofdprijs

 1. De hoofdprijs is 1 jaar gratis lingerie van PrimaDonna, PrimaDonna Twist of PrimaDonna Swim.
 2. De winnaar mag maandelijks 1 setje (ofwel 12 setjes in totaal) ter waarde van maximaal €125 (1 bh + 1 slip) van PrimaDonna, PrimaDonna Twist of PrimaDonna Swim uitkiezen.
 3. Deze prijs is te besteden binnen één jaar na bekendmaking van de winnaars.
 4. De hoofdprijs wordt overhandigd op de hoofdzetel van de Organisator, of, ingeval de winnaar niet woonachtig is in België, bij één van de winkelketens van Organisator, of een andere winkel waar de PrimaDonna merken aanwezig zijn. Bepaling van deze locatie zal gebeuren in onderling overleg met Organisator.
 5. Bij het ophalen van de prijs zal de winnaar tevens een professionele fitting ondergaan en de keuze van het eerste setje doorgeven.
 6. De prijs dient te worden opgehaald door de winnaar persoonlijk keuze op vertoon van de identiteitskaart van de deelnemer en de e-mail van Organisator die de deelnemer bevestigd dat hij gewonnen heeft. Deze gegevens moeten overeenkomen met de persoonsgegevens die werden ingegeven bij het beantwoorden van de schiftingvraag.

 

Artikel 6 Troostprijs

 1. De troostprijs is een voucher ter waarde van €150 voor 1 setje (1 bh + 1 slip) van PrimaDonna, PrimaDonna Twist of PrimaDonna Swim.
 2. Er zijn 15 troostprijzen beschikbaar.
 3. De vouchers zullen per post worden toegezonden aan de winnaars op het adres dat werd doorgegeven bij het invullen van de schiftingsvraag.
 4. De vouchers zijn één jaar geldig en uit te geven in een winkel naar keuze.

 

Artikel 7 Algemene bepalingen

 1. De prijzen worden uitgereikt in Euro. De prijzen kunnen worden ingeruild in landen met andere valuta op basis van de wisselkoers van dat moment.
 2. Alle prijzen zijn persoonsgebonden en dus niet overdraagbaar en zijn niet inwisselbaar voor geld.
 3. Bij weigering of andere reden van niet uitreiking van een prijs vervalt deze aan de Organisator.

Artikel 7 Aansprakelijkheid en vrijwaring

 1. De Organisator en elke andere tussenkomende persoon of vennootschap zullen niet aansprakelijk gesteld kunnen worden indien in geval van overmacht, bepaalde modaliteiten van deze wedstrijd zouden dienen te worden gewijzigd.
 2. Het loutere deelnemen aan deze Wedstrijd houdt de aanvaarding van huidige deelnemingsvoorwaarden in zonder enig voorbehoud.

 

Artikel 7 Rechten Organisator

 1. De Organisator behoudt zich het recht voor te allen tijde de deelname aan de Wedstrijd te beëindigen indien je op enige wijze in strijd handelt met deze voorwaarden of enige wettelijke toepasselijke bepaling, zonder dit vooraf aan je te melden, zonder opgave van reden, naar eigen inzicht en zonder dat de Organisator hiervoor aansprakelijk kan worden gehouden.
 2. De Organisator behoudt zich tevens het recht voor om de Wedstrijd, naar eigen goeddunken en zonder voorafgaande kennisgeving, te beëindigen, te onderbreken of te wijzigen en/of dit wedstrijdreglement en/of de prijzen van de Wedstrijd te wijzigen indien de omstandigheden dit vereisen, zonder dat de Organisator daarvoor verantwoordelijk zal zijn.
 3. De Organisator kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor om het even welk technisch probleem dat zich zou kunnen voordoen met de genoemde websites of met de computerprogrammering.
 4. De Organisator kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor de service geleverd in deelnemende winkelpunten.

Artikel 8 Contact

 1. Over de Wedstrijd wordt, buiten de deelname zelf, geen enkele communicatie gevoerd.
 2. Er zal geen enkele betwisting aanvaard worden over bepaling van de winnaars, het verloop van de Wedstrijd of enige andere procedure in het kader van deze Wedstrijd.
 3. De deelnemers die een kopie van huidige deelnemingsvoorwaarden  wensen te ontvangen, dienen bij hun aanvraag een aan zichzelf geadresseerde en voldoende gefrankeerde envelop te sturen naar: “150 jaar PrimaDonna” ,  marketing afdeling, Van de Velde NV, Lageweg 4, B-9260 Schellebelle of te mailen naar info@vandevelde.eu.

 

Zoek een winkel